Phân quyền cho nhân viên

Để quản lý Nhân Viên vào menu "Thông tin Cửa Hàng" -> "Quản Lý Nhân Viên".

Trong menu Quản lý Nhân viên, Chủ cửa hàng có thể Thêm nhân viên mới; Sửa thông tin của 1 Nhân viên của Cửa Hàng mình. Để Phân quyền cho nhân viên, trong form sửa thông tin nhân viên, Chủ Cửa Hàng chọn phòng ban cho nhân viên sau đó bấm nút "Lưu".

Để thêm 1 phòng ban hoặc cài đặt quyền cho phòng ban bấm vào liên kết "Quản lý Phòng Ban".

Trong trang quản lý phòng ban, chọn phòng ban muốn cài đặt quyền sau đó chọn các quyền cụ thể để áp dụng cho các nhân viên trong phòng ban được cài đặt.

Xem Video: