Quản lý Sửa Chữa

Mỗi một phiếu sửa chữa được tạo ra sẽ có 1 trong 4 trạng thái: Tiếp Nhập / Đang Sửa / Đã Sửa Xong / Đã Trả Máy

Tại Menu "Sửa Chữa -> Nhận / Trả Thiết Bị" giúp cho cửa hàng có thể tìm nhanh 1 phiếu sửa chữa chưa trả cho khách.

Menu "Sửa Chữa -> Lịch sử Sửa Chữa" giúp cửa hàng xem lịch sử các tháng mình đã sửa những máy nào.

Ngoài ra, sau khi 1 máy sửa chữa đã được trả cho khách thì cũng đồng thời kích hoạt bảo hành của máy đó.

Xem video hướng dẫn: