Trang chủ
Gọi tư vấn

Cài đặt lương nhân viên

Hướng dẫn cài đặt lương nhân viên chi tiết: nhân viên kỹ thuật sửa chữa, nhân viên bán hàng. Cài đặt các khoản trừ lương: lỗi bảo hành sản phẩm, lỗi làm hư linh kiện hoặc nhân viên mua linh kiện trừ vào lương

Nội dung được trình bày trong video:

0:38 Thêm nhân viên vào danh sách được trả lương.

0:55 Chọn khoảng thời gian xem thống kê lương.

1:00 Cài đặt tỉ lệ lương cho kỹ thuật sửa chữa và tỉ lệ hoa hồng cho nhân viên bán hàng.

1:18 Cài đặt các khoảng trừ lương: đơn sửa bị bảo hành, kỹ thuật làm hư linh kiện, nhân viên mua hàng trừ vào lương.