Trang chủ
Gọi tư vấn

Tạo một biên nhận bảo hành

Hướng dẫn cửa hàng điện thoại tạo biên nhận bảo hành sau khi xác minh một thiết bị có phải là do cửa hàng mình bán ra hoặc sửa nó hay không?

Nội dung được trình bày trong video hướng dẫn tạo biên nhận bảo hành:

0:41 Giới thiệu tình huấn thực tế

0:51 Tìm kiếm và xác minh thiết bị

1:10 Xác minh thành công

1:17 Thực hiện bảo hành, nhận máy và tạo biên nhận bảo hành cho khách

1:39 Xem lại danh sách bảo hành, biên nhận mới được thêm vào ở trạng thái mới tiếp nhận.