Trang chủ
Gọi tư vấn

Thiết lập trang chủ

Hướng dẫn thiết lập:

- Tiền mặt tại cửa hàng

- Cảnh báo tồn kho tối thiểu

- Các công cụ cần thiết khác

Nội dung được trình bày trong video:

0:43 Tiền mặt tại cửa hàng, cài đặt vốn ban đầu

2:11 Thiết lập cảnh báo hết hàng

2:53 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

2:57 Chức năng tìm kiếm imei, số điện thoại, tên khách hàng / nhà cung cấp